Maxim Zhestkov

Maxim Zhestkov's CG world

Article: Maxim Zhestkov's CG world

Russian artist Maxim Zhestkov creates amazing minimalist CG worlds where walls and floors fluidly shape shift and change. It’s psychedelia in a black and white universe. modul / zhestkov.com from Zhestkov on Vimeo. [Via]