Maxim Zhestkov

Maxim Zhestkov's CG world

Maxim Zhestkov's CG world

Russian artist Maxim Zhestkov creates amazing minimalist CG worlds where walls and floors fluidly shape shift and change. It’s psychedelia in a black and white universe. modul / zhestkov.com from Zhestkov on Vimeo. [Via]